Focus op …

Beeldschoon

De bestrijding van zwerfaval is een taak voor de gemeenten. Het probleem is hardnekkig, maar de branche heeft nieuwe technieken ontwikkeld om de aanpak te verbeteren. In 2014 lanceert de NVRD een normdocument dat de reinigingsorganisaties in staat stelt om het beeldgerichte werken met een kwaliteitssysteem te ondersteunen. Alle gemeenten kunnen de financiële ondersteuning uit het Afvalfonds van 1,19 euro per inwoner krijgen voor onder meer het zichtbaarder schoonmaken en het voeren van een slimmer beheer. De adviseurs van Caesura zijn betrokken geweest bij de redactie van het normdocument en kunnen uw organisatie adviseren over de inhoud van de norm, de ontwikkeling van een handboek en het bepalen van het voortgangsstadium in uw organisatie door hun ondersteuning bij de interne audit. Meer informatie bij Mark Polman.

Nieuwe ISO-normen

De handboeken voor kwaliteitssystemen hebben in 2014 een check nodig, omdat in 2015 de nieuwe versie van de ISO 9001 en 14001 in werking treden. De normen krijgen een nieuwe inbedding, de zogenoemde High Level Structure, waardoor o.a. de focus van de audits door uw certificerende instelling zal gaan verschuiven. Zo worden de actuele risico-inventarisatie en het inrichting van het interne handboek als een set van passende maatregels belangrijker dan ooit. De adviseurs van Caesura kunnen u helpen met het begrijpen van de veranderingen. Ze zorgen ervoor dat tijdig de nodige voorbereidingen met uw organisatie worden getroffen zodat u klaar bent voor de volgende externe audit. Meer informatie bij Way Lin Lee.Diensten

Algemeen

De adviseurs van Caesura borgen en implementeren kwaliteitsafspraken. De benadering is pragmatisch en streeft naar de vergroting van economische waarde voor organisaties en hun klanten. Door aandacht te schenken aan risico's en processen levert Caesura in korte en intensieve trajecten de documenten die onmiddellijk hanteerbaar zijn voor de organisaties met kwaliteitsambities, en certificerende instellingen of overheden die toezicht en handhaving willen vereenvoudigen. Neem contact op met de adviseurs.

Normontwikkeling

Conformiteit of verbetering? Eisen aan personen, producten of managementsystemen? Soms vormen de vragen die opkomen bij normering voor zowel ingewijden als leken een labyrint van begrippen en lastige formuleringen. De adviseurs van Caesura hebben meerdere certificatieschema's uitgewerkt. De ervaring is dat jarenlange processen kunnen worden verkort door een aantal interactieve sessies. Aan de hand van structuren die zich bewezen hebben kan de impliciete kennis van de deskundigen snel worden omgezet in een hanteerbaar document. De werkwijze zorgt ervoor dat de documenten optimaal zijn ingericht om te voldoen aan de internationale normen en gebruikt kunnen worden door geaccrediteerde certificatie-instellingen. Meer informatie bij Mark Polman.

KMS en interne audits

Het opzetten of grondig bijwerken van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) kan een intimiderende opgave zijn. De adviseurs van Caesura bieden u de juiste ondersteuning en trainingen om in een "Vijf-Stappen-Plan" tot resultaten te komen. Met deze aanpak verandert een onzekere zoektocht in een aangename rondreis en wordt elke inspanning efficiënt ingezet voor het benutten van verbetermogelijkheden. De aanpak zorgt ervoor dat u met uw systeem kunt voldoen aan verplichte gestelde eisen en normen. Het verbetert de realisatie van gecontroleerde processen. De aanpak zorgt voor een doorlopende focus op de stand van zaken en laat ruimte voor het aanpassen van de schaalgrootte van het project. Een interne audit waarbij medewerkers van uw organisatie getraind worden om de audit zelf uit te voeren, geeft vooraf of achteraf gedetailleerd weer welk ontwikkelingsstadium uw organisatie heeft bereikt. Meer informatie bij Way Lin Lee.

Projecten

De ervaring van Caesura laat zich illustreren aan de hand van een aantal projecten. Hieronder worden enkele genoemd.

Normontwikkeling voor erkennings- en certificeringregelingen

Gas- en elektriciteitsnet

De beheerders van het gas- en elektriciteitsnet moeten zich houden aan aantal regels die zijn vastgelegd in een Ministeriele Regeling. De branche heeft daarnaast specifieke eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem opgesteld. In overleg met partijen is voor de brancheorganisatie een regeling ontwikkeld op grond waarvan door geaccrediteerde certificerende instellingen een certificatierapport kan worden gemaakt dat tevens bruikbaar is voor de publieke toezichthouder.

Beroepsduikers

Personen die beroepsmatig duiken of daarbij als leidinggevende of arts bij betrokken zijn, moeten op grond van arboregels beschikken over een certificaat. In overleg met de branche en de overheid is een omzetting gemaakt van wettelijke bepalingen naar een document dat kan worden gehanteerd door certificerende instellingen die voldoen aan de eisen voor accreditatie.

Afvalmanagement

Volgens deskundigen kan de reiniging van de openbare ruimte beter worden uitgevoerd als volgens een beeldgerichte aanpak wordt gewerkt. In opdracht van de brancheorganisatie stellen de deskundigen onder begeleiding een normdocument op dat door certificerende instellingen als aanvulling op ISO 9001 kan worden gehanteerd.

Kwaliteitsmanagementsystemen en interne audits

Toegankelijkheid van het internet

Internetsites kunnen worden gebruikt door personen met een functiebeperking als ze voldoen aan een aantal technische eisen. In overleg met de partijen zijn de documenten ontwikkeld waarmee de inspectie-instelling zich heeft kunnen inrichten en kunnen klaarmaken voor accreditatie. De regeling is vastgelegd in een CEN Workshop Agreement. De organisatie die een accreditatie wilde ontvangen is ondersteund bij het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de EN 45004:1995. De organisatie is succesvol geaccrediteerd om keuringen te mogen uitvoeren en certificaten te mogen afgeven in het kader van de kwaliteitsregeling (keurmerk) voor digitale toegankelijkheid.

Politie – afdeling DBI– projectleider en adviseur

Voor de afdeling DBI van de politie voor de organisatie is met succes een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet. Het ISO 9001 certificaat is met succes behaald. De afdeling richt zich onder andere op het uitvoeren van zo'n 60 (ICT) projecten per jaar. De afdeling had zich reeds per project geconformeerd aan een werkwijze, projectmethodiek gebaseerd op PRINCE2. Het kwaliteitsmanagement gebaseerd op ISO 9001:2008 daarboven op moet zorgen voor betere borging, meer inzicht overzicht en controle. Voor DBI is eerst een scan (een 'foto') uitgevoerd. Op basis daarvan is een plan van aanpak gemaakt en is een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet.

ProRail – afdeling TB – projectleider en adviseur

De afdeling Treinbeveiliging van ProRail dient aan CENELEC normen te voldoen voor de ontwikkeling van systemen. Een van de verplichtingen van CENELEC is het ontwikkelen van systemen volgens een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. TB). De activiteiten waren gericht op het beschrijven van de processen, procedures, rollen en taken, formuleren van kwaliteitscriteria, opzetten van interne auditorganisatie etc. en de succesvolle begeleiding naar een ISO 9001:2000 certificering.

KCE –externe auditor en adviseur

Het Kwaliteits Centrum Examinering (KCE) is de organisatie die de diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs borgt. Jaarlijks bezoekt KCE alle scholen en publiceert daarvan de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering. Namens KCE zijn door de deskundige als lead auditor procesaudits uitgevoerd bij MBO instellingen tegen de vastgestelde kwaliteitsstandaarden. Tevens was deskundige als adviseur betrokken bij het adviestraject om te komen tot meer uniforme beoordelingen door KCE auditoren m.b.t. de nieuwe kwaliteitsstandaarden. KCE is momenteel ondergebracht onder de onderwijsinspectie van het MinOCW.

Edventure –externe auditor lead auditor

De branche organisatie van onderwijs adviesbureaus hanteert een certificatieregeling. De gehanteerde beoordelingseisen zijn gebaseerd op de negen aandachtsgebieden die door Certiked zijn gedefinieerd. Certiked is tot deze negen aandachtsgebieden gekomen door de ISO norm toe te spitsen op kennisintensieve dienstverlenende organisaties. De werkzaamheden bestonden uit het uitvoeren van de externe audits als leadauditor 'third party' namens de brancheorganisatie Edventure.

Verzorgen interne audit trainingen

Voor diverse klanten o.a. rechtbanken, Hof maar ook voor onderwijsbegeleidingsdiensten van Edventure zijn op periodieke basis 2-daagse audittrainingen verzorgd.

ProRail –kwaliteitsmanager programma BB21– interne auditor

Het BB21 programma was een groot programma van ProRail met als opdracht zorgen voor de ontwikkeling en tijdige vrijgave van een viertal systemen, beveiliging, beheersing, GSM-rail en energievoorziening 25kV, t.b.v van de megaprojecten Betuweroute en Amsterdam-Utrecht. Als belangrijke randvoorwaarde geldt dat de ontwikkelprocessen dienen te worden uitgevoerd conform de CENELEC standaarden en kwaliteitseisen van ISO 9001. Deskundige was in de rol van kwaliteitsmanager en interne auditor verantwoordelijk voor het managen van alle benodigde activiteiten voor een effectief kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001:2000. De werkzaamheden waren gericht op het uitvoeren van audits, het identificeren van mogelijke knelpunten risico's en verbeterpunten in opdracht van het management van het programma.

Rechtbank Amsterdam - projectmedewerker

De rechtbank Amsterdam wilde zorgen dat de bedrijfsvoeringsprocessen van verschillende sectoren op elkaar aansloten werden en dat de resultaten geborgd werden in de organisatie. Deze samenhang en een kader van waaruit de gehele organisatie de bedrijfsvoering continue kan blijven verbeteren kan worden gerealiseerd door een integraal kwaliteitsmanagementsysteem te ontwikkelen en implementeren. De activiteiten waren o.a. gericht op een doorlichting van de bedrijfsprocessen, beschrijven van de bijbehorende processen, procedures, risico's, rollen en taken en interne controle systeem e.d.

Adviseurs

Mark Polman (1969) studeerde rechten, filosofie en Europese betrekkingen in Rotterdam, Wenen, Parijs en Londen. Gedurende 10 jaar werkte hij in de management consultancy bij adviesbureaus als Ernst & Young en Capgemini op het gebied van samenwerking, belangenbehartiging, customer service en certificatie. Hij adviseerde zowel bedrijven, overheden als belangenorganisaties bij de ontwikkeling van certificatieschema's en is secretaris geweest van meerdere Nederlandse en Europese brancheorganisaties. Sinds 2007 werkt hij als zelfstandig adviseur.

Contact: 06 – 50 83 40 35

Way Lin Lee (1972) heeft in Utrecht rechten gestudeerd. Ze is afgestudeerd in twee richtingen: Privaatrecht en Economisch Publiek- en Bedrijfsrecht. Ze heeft 15 jaar consultancy-ervaring in het publieke en semi-publieke domein bij adviesbureaus Ernst & Young Consulting en Capgemini Consulting waar ze heeft gewerkt op het gebied van Brancheorganisaties, Kwaliteit en milieu, Governance, Risk en Compliance en Digital Transformation. Sinds 2012 werkt ze als zelfstandig adviseur. Haar focus is sterk gericht op het verbeteren van organisaties zodat ze door efficiënter werken en betere resultaten kunnen behalen. M.b.t. kwaliteitstrajecten heeft Way Lin Lee in diverse rollen vervuld. Als projectleider (Prince2 practitioner) heeft ze ruimte ervaring met het succesvol opzetten van kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001 en 45004). Als adviseur heeft ze voor branche organisaties/samenwerkingsverbanden normenkaders voor certificerings-, erkenningsregelingen opgezet. In de rol als (lead)auditor heeft zij zowel interne, als externe (systeem)audits uitgevoerd Gecertificeerd Lead Auditor - Lloyd's Registers, QMS ISO 9001:2000 (2002). Tot slot heeft ze als trainer voor diverse organisaties interne audittrainingen verzorgd.

Contact: 06 – 28 25 09 16